Зміст

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

Гімназії  №6

Шепетівської міської ради

Хмельницької області

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Шепетівської гімназії №6  (далі – Положення) розробленовідповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту»,Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальноїсередньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статутузакладу та інших нормативних документів.

1.2. Терміни та їх визначення, що вживаються в Положенні:

– Положення – локально-правовий акт, що визначає основні правила організації, описує мету, структуру, взаємні обов’язки групи людей чи організацій, які об’єдналися для досягнення спільної мети;

– Стратегія – довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний,підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план, який супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі його реалізації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому результаті;

– Процедура – офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь;

– Механізм – комплексний процес, спосіб організації;

– Критерії – вимоги для визначення або оцінки людини, предмета, явища(або: ознака, на підставі якої виробляється оцінка);

– Правило- вимога для виконання якихось умов всіма учасниками якої-небудь дії;

– Інструмент – засіб, спосіб для досягнення чогось;

– Моніторинг якості освіти- система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (іншихсуб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичнихрезультатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінюванняступеня, напряму і причин відхилень від цілей;

– Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їхреалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;

– Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначенихзаконом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності зметою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових(творчих) досягнень;

– Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

– Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

– Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

– Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої

діяльності чи організації освітнього процесу;

– Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

– Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти, несвоєчасні записи в класних журналах результатів оцінювання.

1.3. Колегіальним органом управління Шепетівської гімназії №6 який визначає, затверджує систему, стратегію та процедури внутрішнього забезпечення якості освіти є педагогічна рада.

1.4. Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає:

– стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

– критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

– критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

– створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

– систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

 1. Зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1. Стратегія та процедура забезпечення якості освіти

Стратегія та процедура забезпечення якості освіти базується на наступнихпринципах:

– відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;

– відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньоїдіяльності;

– системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

– здійснення обґрунтованого моніторингу якості;

–  готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

– відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.

Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти передбачають здійснення таких процедур і заходів:

– удосконалення планування освітньої діяльності;

– підвищення якості знань здобувачів освіти;

– посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітньогопроцесу та підтримки здобувачів освіти;

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

– забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;

– створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в діяльності педагогічних працівників та здобувачівосвіти.

Основними напрямками політики із забезпечення якості освітньої діяльностів закладі освіти є:

– якість освіти;

– рівень професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до підвищення якості освітньої діяльності;

– якість реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм таметодів освітньої діяльності та підвищення рівня об’єктивностіоцінювання.

Механізм функціонування системи забезпечення якості освіти Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Хмельницької області включає послідовну підготовку та практичну реалізацію наступних етапів управління:

– планування (аналіз сучасного стану освітньої діяльності та освітньогопроцесу, визначення сильних сторін та проблем у розвитку; визначення пріоритетних цілей та розробка планів їх реалізації);

-організацію (переформатування/створення організаційної структуридля досягнення поставлених цілей; визначення, розподіл та розмежування повноважень із метою координування та взаємодії у процесі виконання завдань);

– контроль (розробка процедур вимірювання та зіставлення отриманих результатів зі стандартами);

– коригування (визначення та реалізація необхідних дій та заходів, націлених на стимулювання процесу досягнення максимальної відповідності стандартам).

Система контролю якості освітнього процесу в закладі включає:

 • самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості;
 • контроль якості результатів навчання та об’єктивності оцінювання;
 • контроль якості реалізації навчальних (освітніх) програм.

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якостіосвіти є:

 1. Досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання.
 2. Відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти під час державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.
 3. Якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.
 4. Показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

2.2. Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

– оновлення методичної бази освітньої діяльності;

–  контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми,якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

– моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовищазакладу освіти;

– створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційногорівня педагогічних працівників.

2.3. Моніторинг якості освіти

Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній.

Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладом освіти (іншимисуб’єктами освітньої діяльності).

Завдання моніторингу:

Здійснення систематичного контролю за освітнім процесом у школі.

Створення власної системи неперервного і тривалого спостереження,оцінювання стану освітнього процесу.

Аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка високоїмотивації навчання.

Створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку тасамореалізації здобувачів освіти і педагогів.

Прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвиткуосвітнього процесу в школі.

Предмет моніторингу.

Предметом моніторингу є якість освітнього процесу в закладі.

Об’єкти моніторингу.

Об’єктом моніторингу є система організації освітнього процесу в школі, щовключає кілька рівнів здобувач освіти; учитель; класний керівник; батьки ігромадськість та ін.

Суб’єкти моніторингу.

Суб’єктами моніторингу виступають: керівник закладу, Служба внутрішнього моніторингу якості освіти, органи самоврядування (педагогічніпрацівники, здобувачі освіти та їх батьки), засновник, органи, що здійснюють управління у сфері освіти, громадськість.

Кожний суб’єкт моніторингу реалізує специфічні для нього завдання.

Форми та методи моніторингу.

Основними формами моніторингу є: самооцінювання власної діяльності педагогами, здобувачами освіти, адміністрацією; внутрішня оцінка діяльності адміністрацією, керівниками методичних об’єднань (проведення контрольних робіт, участь у І та ІІ, ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, відвідування уроків);

Критерії моніторингу:

– об’єктивність (створення рівних умов для всіх учасників освітньогопроцесу);

– систематичність (згідно алгоритму дій, етапів та в певнійпослідовності);

– відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість оцінювання, шляхи перевірки результатів;

– надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);

– гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

Очікувані результати:

Отримання результатів стану освітнього процесу в закладі.

Покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

Підсумки моніторингу:

Підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються ваналітично-інформаційних матеріалах.

Дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданняхметодичних об’єднаннях, нарадах педагогічного колективу, педагогічних радах.

За результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаютьсяуправлінські рішення щодо планування та корекції роботи.

Показники опису та інструментів внутрішнього моніторингу якості освіти:

 1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності – якісний і кількісний склад,професійний рівень педагогічного персоналу.
 2. Контингент здобувачів освіти.
 3. Психолого-соціологічний моніторинг.
 4. Здобувачі освіти. Результати навчання.
 5. Педагогічна діяльність.
 6. Управління закладом освіти.
 7. Освітнє середовище.
 8. Медичний моніторинг.
 9. Моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 10. Формування іміджу сучасного закладу освіти.

Показники опису та інструментів моніторингу якості освітинаведені у додатку № 2 Положення.

 1. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до:

 • Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і наукиУкраїни від 19.08.2016№1009;
 • Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системізагальної середньої освіти, затверджених наказом МОН молоді і спорту від 13.04.2011 № 329.

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, якістановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок,які оцінюються, та показником оцінки в балах.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному,формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому(бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 1 класу (листи МОН від 18.05.2018 № 2.2-1250 та від 21.05.2018  №2.2-1255).

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове(тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

У Шепетівській гімназії №6  використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальноюпрограмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачівосвіти протягом семестру. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо.

Форми проведення видів контролю, їх кількість визначається робочою програмою.

Тематична перевірка у 2-4 класах здійснюється у формі тематичної контрольної роботи після опанування програмової теми/розділу.

Тематична оцінка у 5-9-х класах виставляється з урахуванням усіх видів освітньої діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Підсумкова перевірка у 1 класі передбачає підсумкові контрольні роботи укінці навчального року (контрольне списування, комбінована контрольна робота з математики та індивідуальна перевірка навички читання вголос ірозуміння прочитаного).

Підсумкова перевірка у 2-3 класах передбачає тематичну перевірку, у 4 класі- тематичну перевірку та підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року.

Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до вищезазначених нормативних документів.

Окрім зазначених вище форм контролю, у Шепетівській гімназії №6  здійснюються такі організаційні заходи щодозабезпечення якості освітнього процесу:

 • проведення вхідного контролю знань здобувачів освіти 6-9-х класів (діагностичні контрольні роботи) на початку навчального року з української мови, математики;
 • адміністративні контрольні роботи за підсумками освітньої діяльності усеместрах, навчальному році.

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема уформі зовнішнього незалежного оцінювання.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яказдійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладуосвіти та якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на Всеукраїнському, обласному, міському, шкільному рівнях, атакож на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу даєможливість відстежувати стан реалізації цілей освіти та вчасно прийматинеобхідні педагогічні рішення.

Процедура та вимоги до поточного та підсумкового контролю відповідають орієнтовним вимогам до контролю та оцінювання навчальних досягненьучнів початкової школи та Критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, визначених Міністерством освіти інауки України.

 1. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльностіпедагогічних працівників

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльностіповинна передбачати підвищення якості професійної підготовки фахівціввідповідно до очікувань суспільства.

Вимоги до педагогічних працівників Шепетівської гімназії №6 встановлюються у відповідності до розділу VII Закону України «Проосвіту» від 05.09.2017 № 2143-УШ, чинного з 28.09.2017.

Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється чинним законодавством (обрання за конкурсом, укладення трудових договорів) відповідно до встановлених вимог (ст. 24 Закону «Про загальнусередню освіту»).

Основними критеріями оцінювання діяльності педагогічних працівників у Шепетівській гімназії №6  є:

– стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

– освітній рівень педагогічних працівників;

– результати атестації;

– систематичність підвищення кваліфікації;

– наявність педагогічних звань, почесних нагород;

 – наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статейтощо;

– участь в експериментальній діяльності;

– результати освітньої діяльності;

– оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

– показник плинності кадрів.

Конкретизовані числовими показниками індикатори якості педагогічної діяльності наведені у додатку № 1 до Положення.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно до статті 59 ЗаконуУкраїни «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищеннякваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бутименшою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язковоспрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частиніроботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такимивидами:

 • довгострокове підвищення кваліфікації: курси;
 • короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

 1. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльностікерівних працівників закладу освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльностівизначає стратегію управління в закладі освіти, напрямки ефективних змін тарозвитку освітньої системи. Для цього застосовується моніторинг якостіосвітнього процесу в закладі освіти як систему збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про стан освітнього процесу чи окремих його елементів із метою інформаційного забезпечення управління та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності функціонування усіх складових освітнього процесу, їхній взаємодії длядосягнення очікуваних й запланованих результатів, а також інноваційного розвитку закладу освіти.

Управління процесом забезпечення якості освіти в Шепетівській гімназії №6  забезпечується внутрішніми нормативно-правовими документами (статут, положення, рішення, накази тощо), що визначають зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти тамеханізми її забезпечення.

Процедура управління процесом забезпечення якості освіти включає:

 • ухвалення рішення про початок формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • призначення відповідальних за розробку, впровадження та функціонування

внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

 • навчання педпрацівників правилам і процедурам впровадження внутрішньої

системи забезпечення якості освіти;

 • формування та підготовка аналітичної групи з визначення ефективності

впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якостіосвіти на окремих етапах та у цілому;

 • формування Політики та Цілей у сфері якості (на перспективу, навчальнийрік тощо);
 • визначення видів діяльності та процесів у рамках складових внутрішньої

системи забезпечення якості освіти;

 • розробка процедур для визначених процесів (дій, заходів) (внутрішні нормативні основи закладу);
 • визначення та розвиток системи моніторингу якості в закладі;
 • удосконалення системи аналізу та прийняття підсумкових рішень.

Відповідальні за впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності є педагогічні працівники, методичні об’єднання, педагогічна рада, директор (заступник директора з навчально-виховної роботи) шляхом узгодженості (координації)діяльності щодо забезпечення необхідного рівня якості освітнього процесу.

З метою позитивного впливу на якість освіти необхідним є організаційний компонент у процесі формування внутрішньої системи, а саме:

 • виокремлення в структурі закладу осіб, що беруть участь у процесі управління якістю освіти (заступник директора з навчально-виховної роботи, координатор програм, керівникметодоб’єднання);
 • проведення заходів щодо навчання адміністративних та педагогічнихпрацівників школи навичкам роботи щодо забезпечення якості освітньогопроцесу, підвищення оцінної культури педагогів;
 • розширенні зв’язків закладу з іншими освітніми установами,науковими організаціями, що спеціалізуються на рішенні проблем управління якістю освіти.

Критерії ефективності управлінської діяльності щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

 • наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітньогопроцесу (модель випускника, освітня програма);
 • оптимальність та дієвість управлінських рішень;
 • керованість процесу управління якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);
 • формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової);
 • підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня таобсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;
 • кореляція показників успішності з результатами державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;

– наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

 1. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітньогопроцесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти.

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу є наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх застосування.

Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів загальної середньої освіти, забезпечують можливість досягнення компетентностей.

Освітній процес здійснюється у 14 кабінетах та 9 класних кімнатах.

У наявності навчальні програми з усіх освітніх предметів, курсів за вибором,факультативів.

Бібліотечний фонд закладу нараховує 30619 примірників.Забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою становить 98 %.

Шепетівська гімназія №6 має доступ до баз даних у режиміon-line шляхом використання програми «Курс: Школа», електронну пошту zosh6@i.uа, факс038 (40) 4 -07-68.

 1. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управліннязакладом освіти.

У Шепетівській гімназії №6,здійснюється збір, узагальнення,аналіз та використання відповідної інформації для ефективного управлінняосвітнім процесом та іншою діяльністю.

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти сприяють електронна система збирання й аналізу інформації та системаелектронного документообігу.

У закладі встановлена програма «КУРС: Школа».Для оптимізації процесів пошуку, передачі й обміну інформацією всерединізакладу освіти функціонує локальна комп’ютерна мережа.

При оцінці якості освітнього процесу використовуються комп’ютернітехнології для обробки досягнень кваліметрії.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітньогопроцесу та освітньої діяльності:

 • статистична інформація форм ЗНЗ-1, 1-ЗСО, 83-РВК;
 • інформаційна база про якість освітнього процесу на рівні різних класів;
 • інформаційна база про результати державної підсумкової атестації вспівставленні з річними показниками;
 • інформаційна база про результати зовнішнього незалежного оцінювання вспівставленні з річними показниками;

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв’язків закладу іззовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерелінформації Шепетівську гімназію №6 підключено дошвидкісного Інтернету. Є зона Wі-Fі підключення, якою охоплено 20 кв.м.Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля Шепетівської гімназії №6 Хмельницької області функціонує офіційний сайт закладу /shepzosh6hm.ukr.school

 1. Забезпечення публічності інформації про заклад освіти

Публічність інформації про діяльність забезпечується згідно зі статтею 30Закону України «Про освіту».

На офіційному сайті розміщуються:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

освіти;

 • мова освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад;
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;
 • результати моніторингуякості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому дозакладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітнімипотребами;

Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження тавикористання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога.

Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематичнопоновлюється.

Показники ефективності реалізації: відповідність вимогам Закону України«Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу.

З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій дляефективного управління освітнім процесом в закладі освіти створено інформаційно-освітнє середовище на порталі інформаційної системиуправління освітою (ІСУО).

 1. Умови доступності закладу освіти до навчання осіб з особливими освітніми потребами

Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми потребами інклюзивним освітнім середовищем:

 • необхідними ресурсами освітнього процесу, що мають відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам;
 • умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливимиосвітніми потребами.

Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за бажаннямбатьків шляхом організації індивідуальної форми навчання. Заклад освіти за потреби утворює інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальнихпотреб і можливостей ( стаття 20 Закону України «Про освіту»).

Практичне впровадження інклюзивного середовища базується на принципах універсального дизайну та розумного пристосування.

9.1. Принципи універсального дизайну та розумного пристосування:

Принцип «Рівність та доступність використання»

Рівноправне використання: веб-сайт закладу освіти розроблений так, щоінформація на ньому доступна для осіб з порушеннями зору та слуху та ін.

Принцип «Гнучкість використання»

Гнучкість користування: шкільний освітній процес відповідає широкомуспектру індивідуальних можливостей здобувачів освіти; забезпечує гнучкуметодику навчання, викладання та подання матеріалу; доступні та гнучкі навчальні плани й програми.

Принцип «Простота та інтуїтивність використання»

Просте та зручне використання: навчальні матеріали прості та чіткі у використанні незалежно від навичок та досвіду здобувачів освіти;

лабораторне обладнання та обладнання в майстернях із чіткими та інтуїтивно зрозумілими елементами управління.

Принцип «Доступно викладена інформація»

Сприйняття інформації, попри сенсорні можливості користувачів:

урахування різного впливу шкільного середовища на «сенсорний досвід» дитини; використання кольору, світла, звуків, текстури; легкий доступ до інформаційно-комунікативних технологій.

Принцип «Терпимість до помилок».

Припустимість помилок: здобувачі освіти повинні мати вдосталь часу, щоб надати відповідь на питання; використання навчального програмного забезпечення, яке має вказівки/застереження, коли здобувач освіти робить неправильний вибір.

Принцип «Малі фізичні зусилля»

Низький рівень фізичних зусиль: двері, які легко відкривати здобувачам освіти з різними функціональними порушеннями; застосування ергономічних вимог/деталей (наприклад, дверні ручки, меблі).

Принцип «Наявність необхідного розміру, місця простору». Дизайн має враховувати наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних маніпуляціях, з огляду на антропометричні характеристики, стан та мобільність користувача.

Наявність необхідного розміру і простору:

 • доступні навчальні місця для здобувачів освіти, у тому числі з прилеглим простором для асистентів вчителів;
 • меблі, фурнітура та обладнання, що підтримують широкий спектр навчаннята навчальних методик;
 • можливість регулювання середовища (наприклад, освітлення) длярізноманітних потреб здобувачів освіти у навчанні та інше.

9.2. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

У закладі освіти створено необхідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

 1. Теплі, затишні, ошатні класні кімнати.
 2. Внутрішні туалети.
 3. Гардероб.
 4. Шкільна їдальня на першому поверсі.
 5. Спортивна зала, комбінована майстерня з обробки дерева таметалу на першому поверсі.
 6. При вході до школи розташовано пандус для колісних крісел.
 7. Освітній процес у разі потреби забезпечується навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам шкільної бібліотеки.
 8. Для якісного соціально-психологічного та психолого-медико-педагогічного супровіду дітей з особливими потребами, батьків та педагогів у штаті єпосади практичного психолога, соціального педагога.

10.Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

Система забезпечення академічної доброчесності функціонує відповідно достатті 42 Закону України «Про освіту».

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівникамипередбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного тапідсумкового контролю результатів навчання;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,тверджень, відомостей;
 • постійна підготовка до уроків, домашніх завдань;
 • самостійне подання щоденника для виставлення педагогом одержаних балів;
 • надання достовірної інформації про власні результати навчання батькам

(особам, які їх замінюють).

Порушенням академічної доброчесності в Шепетівській гімназії №6  вважається:

 • академічний плагіат;
 • фабрикація;
 • списування;
 • обман;
 • хабарництво;
 • відмова своєчасно надавати інформацію (усно або письмово) про методики, технології, прийоми, методи викладання, стан виконання програми, рівень сформованості компетентностей здобувачами освіти; необ’єктивне оцінювання;
 • невиконання обов’язків педагогічного працівника, передбачених статтею 54 Закону України «Про освіту».

Заходи спрямовані на дотримання академічної доброчесності, включають:

 • ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з вимогами щодоналежного оформлення посилань на використані джерела інформації;
 • ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з документами, що унормовують дотримання академічної доброчесності та встановлюють відповідальність за її порушення;
 • проведення методичних заходів, що забезпечують формування загальних компетентностей з дотриманням правових та етичних норм і принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з інформаційними ресурсамий об’єктами інтелектуальної власності;
 • включення до планів виховної роботи класних колективів заходів ізформування у здобувачів освіти етичних норм, що унеможливлюють порушення академічної доброчесності;
 • розміщення на веб-сайті закладу правових та етичних норм, принципів таправил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу.

Виявлення порушень академічної доброчесності в Шепетівській гімназії №6 здійснюється наступним чином. Особа, яка виявила порушення академічної доброчесності педагогічним працівником, здобувачем освіти має право звернутися з письмовою заявою до Комісії зпитань академічної доброчесності. Заява щодо зазначеногопорушення розглядається на засіданні комісії, яка ухвалює рішення пропритягнення до академічної відповідальності (за погодженням з органомсамоврядування здобувачів освіти).

До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади. Склад комісії погоджується на засіданні педагогічної ради закладу освіти та затверджується наказом директора.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

Види відповідальностіза порушення академічної доброчесності наведені удодатку №3 до Положення.     

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення неюакадемічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання провстановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення їїдо академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності дооргану, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

Нормативна база:

 • Закон України «Про освіту» No 2145-VIII від 05.09.2017;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року No 988-р;
 • Державні стандарти загальної середньої освіти;
 • Статут Шепетівської гімназії №6 .
фасад школа 6 шепеівка
дистанційне

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

іновації

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

булінг
Join Us Facebook